SOCIALRÅDGIVERENS
DIGITALE VÆRKTØJSKASSE

Borgerinddragelse og forståelse forøges i samskabelsen mellem borgernes ekspertise
og socialrådgivernes professionalisme.

BORGERINDRAGELSE

Den digitale værktøjskasse, samler socialfaglige metoder til anvendelse i direkte samspil med borgerne.

ComTo er med til at fastholde et fokus på borgeren i centrum af egen sag og tager hånd om konflikterne og misforståelserne før de opstår.

Tilgangen til borgerne bliver gennemsigtig og skaber et let og forståeligt sagsoverblik der kan præsenteres og forstås for alle.

VISIONEN

ComTo er altid opdateret og imødekommer tidens trent, med en tilgang til kommunen og mere tid til borgerne. ComTo præsenterer borgerne for en mere inddragende og gennemsigtig sagsproces i landets kommuner.

Værdien bag borgernes ekspertise og viden i eget liv bliver synliggjort og vægtet lige så højt som sagsbehandlerens socialfaglige ekspertise.
Den individuelle faglighed og fleksibilitet får frit spil på en digital platform, på samme måde som det hidtil har gjort på notesblokken

Denne samskabelse fører til en bedre fælles sagsforståelse, ansvarsdeling og prioritet, der forebygger konflikter baseret på uafklaret misforståelser og mistillid.

Praksis bag ComTo er en levende notatform skabt med formål at optimere sagsbehandlingen i det offentlige felt for både kommuner, borgere og samarbejdspartnere.

Der skabes samspil mellem sagsprocesserne fra opstart af den forebyggende proces lige til opfølgning på handleplaner.

Borgerne oplever konsistens, tryghed og samme tilgang fra Skive til København.

Der skabes et nyt fokus på børneinddragelse og samtalerne, da man i samspil med børnene kan udfylde de anvendte modeller digitalt. De digitale modeller skaber et fælles fokus på noget børnene kender og forøger derved forståelse afmystificering omkring børnesamtalerne. Barnet vil opleve at sagsbehandlerne er i stand til at ”lege” med dem i samtalen  med udgangspunkt i noget barnet kender, synes er sjovt og er dygtig til at bruge.

Barnet vil få en oplevelse af at kunne inddrage sagsbehandleren i egen verden frem for at blive inddraget i sagsbehandlerens verden. Barnet vil være med til at ”producerer” deres egen sag, og udvikle processen. Barnet vil  opleve at snakken om det sværere bliver ledt væk fra dem selv i det de kan få lov at farve, tegne og opbygge på en Ipad.

Børnesamtalerne vil automatisk blive bragt i barnets perspektiv og barnet får et medansvar i at udfylde processen og inddrage sagsbehandleren.

ComTo tager det første skridt for sagsbehandlerne mod at skabe en praksisnær teoretisk tilgang til sagsprocessen hvor tilgangene præsenteres direkte for borgerne

Notatpligten bliver overholdt i samspil med borgerne med et gennemskueligt og let tilgængeligt sagsoverblik.

Sagsbehandlernes professionalisme bliver synliggjort, sammen med forståelsen af det socialfaglige fokus.

Kommunen får færre klagesager og mediesager med negativ omtale. I det misforståelser og frustrationer imødekommes inden de slår rod. ved fravær af sagsbehandlerer er det muligt at skabe et hurtigt sagsoverblik og derved holde flowet i borgernes sager, så borgerne ikke føler sig tabt på gulvet.

Kommunen imødekommer den digitale udvikling, skaber genkendelighed mellem samarbejdspartnere og andre kommuner samt sikre en mere gennemsigtig sagsoverlevering.

Fagfolk får et hurtigere og lettere indblik i den socialfaglige verden og lederne kan få et hurtigt sagsoverblik.

MODULER

Standard

RESPONSIVT

SIKKERHED

NOTESBLOK

SØGNING

FEEDBACK

OVERBLIK

Tilvalg

KALENDER

Trending

Præsentation

Offline

Notifikationer

Diagram

VELFÆRDSTEKNOLOGI

ComTo skaber en kobling mellem digitalisering af den offentlige sektor og minimering af tidsforbruget på computeren. Det giver mere tid til borgeren, samt bredere forståelse af den offentlige sektors metoder og redskaber, og forøget professionalisme hos sagsbehandlerne i samspillet med borgerne.

Samskabelsen af kommunernes sagsprocesser bliver et fælles ansvar mellem borgere og sagsbehandlere, både som eksperter inden for eget område og som videreformidlere og ansvarstagere af processen.

ComTo skaber frit metodevalg hvor man både som sagsbehandler og borger guides igennem de metoder der arbejdes med, hvor processen foregår intuitivt, fleksibelt og giver plads til kontakten, professionalismen og borgersynet i rummet.

Den brugervenlig platform gør det muligt for alle omkring en sag, at få et hurtigt gennemsigtigt, overblik og indblik i sagen, via bl.a. levende notater, der alle er samlet et sted og derved kan deles fra et sted.

Formålet er ikke at kontrollere, begrænse, afgrænse eller dikterer borgere. Formålet er netop at møde borgeren som en samarbejdspartner, således at der åbnes op for en gensidig proces mellem professionelle og borgere, der er båret af gennemsigtighed og fælles ansvar. Det offentliges rolle, som værende ”farlig” afmystificeres, så der i stedet opstår samarbejdende partnerskaber mellem professionelle og borgere.
Missionen er at skabe en kobling mellem digitalisering, mere borger tid, gennemsigtighed, jævnbyrdig ansvarsfordeling mellem borgere og sagsbehandlere, fremhævelse af professionalisme og borgernes egen ekspertise, samt forståelse af den offentlige sektors metoder, prioriteter og redskaber. 

ComTo er brugerorienteret teknologi, både for sagsbehandlerne og borgerne, der støtter samarbejdet og derigennem skaber tryghed, sikkerhed og tillid af proces og indhold.
ComTo er en kobling mellem almen offentlig teknologi og velfærdsteknologi, idet  både det påkrævede dokumentationskrav der foreligger jf. notatpligten men, også borgerinddragelsen imødekommes, via borgerens perspektiv og forståelse, der invitere til ansvar for egen succes og ekspertise i eget liv.

Velfærdsydelserne i form at de igangsatte indsatser tilpasses og samstemmes konkret med borgernes ekspertise, viden og indsigt, sammenholdt med sagsbehandlernes professionalisme. Det betyder at der i samarbejdsprocessen fremhæves fokusområder alle har drøftet og accepteret. Dette skaber en bedre ressourceudnyttelse og kvaliteten af sagsforløbene opkvalificeres.
Borgerne er med denne tilgang, selv med til at levere kvaliteten af den proces de indgår i, og får derfor en rolle, et ansvar og indflydelse på det fokus det offentlige har. Målet er at møde borgerne i øjenhøjde, på en lydhør og anerkendende måde, der bidrager til gensidig motivation, og fælles deltagelse i samarbejdet og ansvaret for processen.

PRAKTIKEREN

Tommy er uddannet socialrådgiver og har 4½ års erfaring både som myndighed og udfører inden for børne og unge området.

Som socialrådgiver har Tommy været vandt til at næste alle møder har foregået med den trofaste notesblok, hvor der flittigt blev tegnet modeller, noteret stikord, aftaler og væsentlige citater. Møderne foregik som oftest rundt om et bord med Tommy på den ene side og borgerne på den anden side. Borgerne havde derved ikke mulighed for at følge med i aktiviteten på blokken og blev ”kun” inddraget i de processer der skulle sættes i gang. Det var derfor næsten umuligt for borgerne at gennemskue hvad der konkret blev taget med fra samtalen. Efter hvert møde brugte Tommy ca. 20 minutter på at renskrive referatet og indfører det i sagssystemet

Tommy blev af denne dobbelte og fastlåst proces samt SOS og Sverigsmodellen, inspireret til at tænke anderledes og sætte inddragelse og fælles forståelse i højeste prioritet. Processen var simpel og foregik via projektor. Borgerne blev brugt som evaluering af processen så fokus på inddragelse og fælles forståelse blev fastholdt. Ud over et positivt borger – og samarbejdspartner fokus, fremkom der også en tydelig tidsbesparelse i selve skriveprocessen, på under en måned var det tydeligt at der ved en digital tilgang var mere tid til borgerne, og derved det væsentlige i arbejdet, da alt arbejde blev udført i samarbejde og fællesforståelse med dem

Yderligere research viste at den gennemsigtige proces med borgerne, er konfliktforebyggende, inddragende, ansvarsgivende og vigtigst af alt, gives der et fælles overblik og forståelse af både metode, proces og prioritet.

KONTAKT

RING
+45 4224 0232
E-MAIL
kontakt@comto.dk

Alle felter skal udfyldes